Асоцијација на национални комитети на Синиот штит

Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит е формирана во 2008 година со задача да ги координира и да ги насочува напорите на меѓународната заедица за заштита на културното наследство од уништување за време на воени дејства и природни катастрофи.
Асоцијацијата на национални комитети (ANCBS) служи како центар за комуникација, архива и основа за ресурси на Меѓународниот комитет на Синиот штит (ICBS) и на националните комитети на Синиот штит. Оваа социјација системски ја олеснува комуникацијата меѓу нивоата од мрежата на Синиот штит.

Повеќе на за Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит на следната веб - страница.