ФОРУМИ НА МНК СИН ШТИТ

 • 2012 „Заштитата на културното наследство во музеите во Македонија - состојби и искуства“;
 • 2012 „Библиотечното и аудиовизуленото културно наследство во Македонија - состојби и заштита“;
 • 2011 „Состојбата на природното и на културното наследство во музеите во Македонија“;
 • 2010 „Заштитна инфраструктура за управување со вонредни состојби поврзани со културното наследство“;
 • 2010 „Состојбата на културното наследство во природонаучните музеи и збирки во Македонија“;
 • 2010 „Заштита на културното наследство во вонредни околности“;
 • 2009 „Сакралното културно наследство во Македонија во случај на војна и вонредна состојба: имател - корисник - заедница“;
 • 2008 „Четири години од примената на Законот за заштита на културното наследство“;
 • 2008 „Кадровските состојби и потреби во заводите за заштита на културното наследство и во музеите“;
 • 2007 „Едукација на професионалниот кадар во институциите на културата на планот на заштитата на движното културно наследство во услови на елементарни непогоди“;
 • 2005 „Посебни мерки за заштита на културното наследство во воени и вонредни сосотојби“.